Μάνατζμεντ Ι

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: Έλλην
Genres: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Authors:
Pages: 390 pages
Binding: Hardcover
ISBN10: 9602869038
Physical Form: Book
Size: Huge
Type: Digital

Το παρόν έργο έχει σκοπό να καλύψει τη διδακτέα ύλη των βασικών θεμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος "Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1" των ΤΕΙ και ΑΕΙ. 
Η συγγραφή του βασίστηκε σε διάφορα ειδικά σεμινάρια που διδάχτηκαν σε διάφορους εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένους οργανισμούς και επίσης επί των έργων κυρίως των καθηγητών Κ. Δερβιτσιώτη, Ι. Παπαγεωργίου, Κ. Πανουργιά, Λ. Λιαρμακόπουλου, Π. Παπαγεωργίου, Σ. Ζευγαρίδη, Μ. χατζη- γρηγορίου, Μ. Γεωργιάδιη, Μ. Τσιμάρα. Επίσης επί των έργων κυρίως των καθηγητών μας Jacob, Lubbert, Kantzenbach, Jurgensen και Fettel του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, και του Καθηγητή Steinle του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου των μαθημάτων ιδιωτικής-βιομηχανικής Οικονομικής, Διοικήσεως Eπιχειρήσεωv, Διεθνούς Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. 
Η συγγραφή του βασίστηκε επίσης στην πολυετή διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο στο ΤΕΙ-Αθηνών και σε διάφορα άλλα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού ως και στην αποκτηθείσα εμπειρία ως εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργαV1σμών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. 
Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων συγκαταλέγεται μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων στις διάφορες Σχολές των ΤΕΙ, διότι οι Τεχνολόγοι εφαρμογής αλλά και οι λοιποί οικονομικο-διοικητικοί Μάνατζερς συνηθέστατα εργάζονται ως ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο να είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις Διοικήσεως και Διεθνούς Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων. 
Το σύγγραμμα βεβαίως δεν εξαντλείται διαπραγματευόμενα θέματα, οι δε εφαρμογές των διδασκομένων γίνονται κατά τις ώρες των φροντιστηριακών ασκήσεων.