Εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το cclabs2023 Τόμ. 2 Αρ. 1
Εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το cclabs2023 Τόμ. 2 Αρ. 1

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το cclabs2023 Τόμ. 2 Αρ. 1

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το cclabs2023 Τόμ. 2 Αρ. 1

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/issue/view/cclabs.cut.ac.cy

Κύζα, Ε. Α. , Σουροπέτσης , Μ. , & Γεωργίου , Γ. (Επιμ.). (2023). Πρακτικά 2ου Ετήσιου Ελληνόφωνου Συνεδρίου Εργαστηρίων Επικοινωνίας cclabs2023 : Το μέλλον της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Λεμεσός, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISSN: 2944-9995.

Ολόκληρο το Pdf.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing